White Buffalo Turquoise Zuni Drop Earrings

Beautiful white buffalo turquoise stones set into sterling silver. Earrings measure 3.25 inches long.