White Buffalo Turquoise Zuni Drop Earrings

Beautiful white buffalo turquoise stones set into sterling silver. Earrings measure 3.25 inches long.
  • $396.00
  • $396.00